Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Kiedy małżeństwo przestało realizować powyższe obowiązki, zupełnie i trwale ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, a małżonkowie nie widzą już szans na ratowanie związku i podjęli decyzję o jego rozwiązaniu, muszą złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Osoba, która składa pozew – to powód, a jej współmałżonek, a wiec strona przeciwna w postępowaniu – to pozwany.

Co powinien zawierać pozew w sprawie o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego pozew jest składany. Właściwy do rozpoznania sprawy jest zawsze sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli ten warunek nie jest spełniony wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda;
 2. oznaczenie rodzaju pisma (tj. pozew o rozwód);
 3. oznaczenie stron postępowania czyli podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania stron (oraz adresu do doręczeń, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) oraz numeru PESEL powoda;
 4. wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód, wskazując czy powód domaga się rozwodu bez orzekania o winie, z winy jednej stron czy też z winy obu stron postępowania;
 5. informację o posiadaniu wspólnych małoletnich dzieci i wskazanie jak mają zostać uregulowane następujące kwestie:
 6. władza rodzicielska rozwiedzionych małżonków nad dziećmi i miejsce pobytu małoletnich,
 7. wykonywanie kontaktów dzieci z rodzicem, z którym na co dzień małoletni nie będą przebywać, ale nie jest to konieczny element wyroku rozwodowego, a rodzice mogą zadeklarować, że będą między sobą uzgadniać sposób realizacji tych spotkań,
 8. alimenty – wskazując wysokość żądanych alimentów i przedstawiając wyliczenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci oraz możliwości zarobkowe i majątkowe obu rodziców. Powód powinien załączyć zaświadczenie, dokumentujące osiągane dochody, a sąd powinien zobowiązać stronę przeciwną do przedłożenia takich dokumentów;
 9. wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka (podając jego imię, nazwisko, adres zamieszkania) na okoliczność tego, że rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dzieci. Wniosek ten jest zasadny jednak tylko wtedy pomiędzy małżonkami nie ma sporu co do władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi i kontaktów, a świadek, znający dobrze dzieci i ich sytuację rodzinną, jest w stanie faktycznie potwierdzić, że rozwód nie sprzeciwia się ich dobru. W przeciwnym razie sąd będzie musiał zlecić biegłemu psychologowi sporządzenie opinii na tę samą okoliczność;
 10. uzasadnienie, w którym powód zwięźle przedstawia okoliczności, które spowodowały rozkład pożycia stron. Jeżeli powód domaga się orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, musi dodatkowo naprowadzić postępowanie dowodowe, którego celem będzie udowodnienie podanych zdarzeń;
 11. wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz powoda, ale możliwe jest to tylko w sytuacji domagania się rozwodu z winy współmałżonka. Warunki jakie należy spełnić będą przedmiotem odrębnego wpisu na blogu;
 12. wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie spraw dotyczących opieki nad dziećmi i zaspokojenia potrzeb rodziny, aby na czas trwania postępowania sąd uregulował sporne kwestie, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a są widoki na to, że postępowanie nie zakończy się na pierwszym terminie rozprawy;
 13. informację o toczących się dotychczas sprawach o rozwód, separację, alimenty oraz związanych z władzą rodzicielską bądź kontaktami z dziećmi, podając sygnaturę poprzednich spraw i informację, przed którym sądem owe sprawy zawisły. Zasadne jest poinformowanie czy małżonkowie wprowadzili zmiany w ustroju wspólności majątkowej;
 14. informację czy strony podjęły próbę rozwiązania spornych kwestii.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu należy bezwzględnie dołączyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa w oryginale,
 • aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci w oryginale,
 • dokumenty, na które powód powołuje się w treści pozwu, jeśli Sąd ma przeprowadzić z nich dowód,
 • opłatę sądową w wysokości 600 zł (opłatę można uiścić poprzez naklejenie na oryginale pozwu znaków opłaty sądowej, dokonanie wpłaty w kasie sądu lub dokonanie opłaty przelewem na konto sądu).

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, jak również orzec o wspólnym mieszkaniu po rozwodzie, jeśli zajdzie taka konieczność.

Pozew należy podpisać własnoręcznie i złożyć we właściwym sądzie bądź wysłać go na ten sam adres – najlepiej listem poleconym. Proszę pamiętać, aby składać pozew w dwóch identycznych egzemplarzach wraz z wszystkimi załącznikami, albowiem jeden z nich sąd musi doręczyć współmałżonkowi.