REGULAMIN UDZIELANIA PORAD ON-LINE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady udzielania porad prawnych on-line przez adwokat Monikę Małecką – Mroziewską, prowadzącą Kancelarią Adwokacką przy ulicy Paderewskiego 8 w Poznaniu, za pośrednictwem strony internetowej www.adwokatmalecka.pl
 2. Przez udzielanie porad prawnych on-line należy rozumieć usługę realizowaną wyłącznie za pośrednictwem komunikatora skype lub telefonicznie.
 3. Porady prawne on-line udzielane są wyłącznie z zakresu prawa rodzinnego.
 4. Umowa o świadczenie usługi, polegającej na udzieleniu porady prawnej on – line, zostaje zawarta pomiędzy Klientem a adwokat Moniką Małecką – Mroziewską według następującej procedury:
 • Klient wybiera wolny termin w kalendarzu, do którego zostaje przekierowany po wyborze usługi. Rezerwuje w systemie Woo Commerce Booking dostępny dzień i godzinę, w którym porada prawna ma zostać udzielona,
 • po wyborze terminu Klient wypełnia i wysyła formularz ze swoimi danymi, zawierającymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz skype, wskazując w jaki sposób usługa ma zostać zrealizowana (przez skype lub telefonicznie),
 • następnie system kieruje Klienta do zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, w którym następuje wybór metody płatności
 • Klient akceptuje regulamin udzielania porad prawnych on-line,
 • Klient potwierdza zamówienie i dokonuje płatności,
 • Klient otrzymuje potwierdzenia realizacji transakcji,
 • płatność uznaje się za dokonaną z momentem wpływu środków na rachunek bankowy Kancelarii Adwokackiej adwokat Moniki Małeckiej – Mroziewskiej,
 • w wybranym przez Klienta dniu i o podanej godzinie, adwokat Monika Małecka – Mroziewska łączy się w sposób określony przez Klienta w przesłanym formularzu,
 • usługę uważa się za zrealizowaną z upływem czasu, na który została przeznaczona.
 1. Adwokat Monika Małecka – Mroziewska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 2. Podane w systemie rezerwacji ceny są cenami brutto.
 3. Po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej adwokat Moniki Małeckiej – Mroziewskiej  wystawiany jest paragon fiskalny, który zostaje wysłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
 4. Klient ma prawo żądania wystawienia faktury. W celu otrzymania faktury ma obowiązek  zgłosić ten fakt w formularzu, podając dane do faktury. Faktura zostanie wysłana pocztą na wskazany adres lub przez pocztę e-mail.
 5. Adwokat Monika Małecka – Mroziewska nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych.
 6. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi najpóźniej na 3 dni przed zarezerwowanym terminem za pośrednictwem poczty e-mail (wyłącznie na adres: sekretariat@adwokatmalecka.pl),  wpisując słowo REZYGNUJĘ. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z opłaconej usługi w podanym terminie adwokat Monika Małecka – Mroziewska dokona zwrotu wpłaconej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie rezygnacji w terminie późniejszym nie powoduje zwrotu wpłaconej kwoty.
 7. Wszelkie reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@adwokatmalecka.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Klienta zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu rejestracji oraz opis przedmiotu reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w poczcie elektronicznej.
 8. Z chwilą wprowadzenia danych do systemu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką adwokat Moniki Małeckiej – Mroziewskiej dla potrzeb zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką adwokat Moniki Małeckiej – Mroziewskiej danych osobowych w celu realizacji usługi, kontaktu z Klientem oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu porad on-line.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.